Lai sasniegtu labu rezultātu, mājas lapas izstrāde - tas ir process, kuram jānotiek balstoties un noteiktu, praksē pārbaudītu procesu, tāpēc rekomendējas piesaistīt speciālistus ar pieredzi, par cik mājas lapas mūsdienās kalpo ne tikai kā vieta produktu izplatīšanai un reklamēšanai, bet arī kā imidža un reputācijas veidotājas. Tās var gan piesaistīt jaunus klientus, veicināt esošo klientu atgriešanos un palīdzēt laba imidža un reputācijas radīšanā, gan arī tieši pretēji.

Lai mājas lapas maksimāli pozitīvi ietekmētu uzņēmumu darbību, tām ir jābūt profesionāli izstrādātām, bet bieži vien izstrādātāji fokusējas tikai uz tehnisko pusi, nepievēršot pietiekami lielu uzmanību priekšizpētei un nozīmīgiem lietotāju pieredzi (UX) ietekmējošiem faktoriem kā dizainam, piemērotam saturam u.c.

Profesionāla mājas lapas izstrāde atbilst uzņēmuma stratēģijai, ir vienkāršas, labi strukturētas, piesaista potenciālo un esošo klientu uzmanību,  rada labu lietotāju pieredzi un palīdz tās apmeklētājiem gūt nepieciešamo informāciju un veikt vēlamās darbības.

Par kvalitatīvu atzītais Sem.lv mājas lapu izstrādes process ietver 11 soļus:

 1. Diskusija, priekšizpēte;
 2. Informācijas apkopošana, projekta ietvara definēšana;
 3. Darba uzdevumu izstrāde;
 4. Dizaina koncepcijas izstrāde;
 5. Vizuālā prototipa izstrāde;
 6. Dizaina izstrāde;
 7. Vizuālā programmēšana;
 8. Funkcionālā programmēšana;
 9. Testēšana un korekciju veikšana;
 10. Nodošana klientam ekspluatācijā, publicēšana;
 11. Uzturēšana, atjaunošana.

Diskusija, priekšizpēte |  #1 solis

Pietiekami nenovērtēts, bet ļoti būtisks solis profesionālas mājas lapas izstrādē  ir problēmu noteikšana un mērķu definēšana. Tas tiek veikts gan diskusiju ceļā, sadarbojoties mājas lapas izstrādātājiem un uzņēmuma komandai vai tās pārstāvjiem, gan arī veicot priekšizpēti, kas iekļauj tirgus, konkurentu un atslēgvārdu analīzi. Pēc tam izstrādātāju komanda, balstoties uz iegūto informāciju, izstrādā priekšlikumus uzņēmumam saistībā ar mājas lapas izveides procesu un  vēlamo rezultātu.

Šis solis palīdz izprast konkurētspējīgās priekšrocības un izveidot pēc iespējas piemērotāku mājas lapu uzņēmumam un tā klientiem.

Informācijas apkopošana, projekta ietvara definēšana | #2 solis

Otrais solis profesionālu mājas lapu izstrādes procesā ir pirmajā solī iegūtās informācijas apkopošana un projekta ietvara nodefinēšana jeb veicamo uzdevumu izplānošana, laika grafika sastādīšana un tāmes izveidošana.

Jo veiksmīgāk būs izpildīts pirmais solis, jo precīzāka būs informācija un atbilstošāku projekta ietvaru būs iespējams definēt. Tas ir ļoti svarīgi, lai izstrādes procesā nerastos liekas problēmas, viss noritētu laikā un netiktu pārsniegts noteiktais budžets.

Piemērots veids projekta ietvara izveidei un attēlošanai ir Ganta diagramma, kurā iekļauts reālistisks projekta izpildes laiks, budžeta un resursu izlietojums, kā arī svarīgākie projekta starpposmi. Ganta diagramma ļauj pārskatāmi atspoguļot visu nepieciešamo informāciju, kā arī sekot tai līdzi.

Darba uzdevumu izstrāde mājas lapas izstrādes procesā | #3 solis

Bez darba uzdevumu izstrādes, mājas lapu izveides process būtu haotisks un rezultāts noteikti nebūtu profesionāls. Visbiežāk šo procesu veic projektu vadītājs, izmantojot jau minēto Ganta diagrammu vai pieejamos interneta rīkus, piemēram, Asana vai Basecamp.  Lai sasniegtu vēlam profesionālo rezultātu, ļoti svarīgi ir izstrādāt konkrētus uzdevumus, noteikt izpildes termiņus un uzdevumu veicējus, kā arī iepazīstināt visus komandas dalībniekus ar pirmo divu soļu rezultātiem.

Kāda uzdevuma izlaišana vai informācijas trūkums, var negatīvi ietekmēt visu turpmāko procesu.

Dizaina koncepcijas izstrāde | #4 solis

Ceturtais solis ir par vēlamo sajūtu, krāsu gammas, stila un citu dizaina elementu noteikšanu. Piemēram, relaksācijas centrs, visticamāk, vēlēsies radīt miera sajūtu un izmantot gaišas, mierīgas krāsas, kā arī iekļaut attēlus, kas simbolizē vai atspoguļo relaksāciju. Šādam uzņēmumam košas vai tumšas krāsas un intensīvi vizuālie materiāli nebūs piemēroti. Veidojot dizaina koncepciju, nepieciešams noteikt arī vēlamo un piemērotāko mājas lapas stilu, tas var būt minimālistisks, ultra moderns u.tml.  Šī soļa īstenošanā palīdz asociāciju veidošana un moodboard radīšana.

mājas lapas izveide

Vizuālā prototipa izstrāde veiksmīgai mājas lapas izstrādei | #5 solis

Pēc dizaina koncepcijas izstrādes ir jāizveido vizuālais prototips. Šis posms ietver mājas lapas tehniskās skices jeb karkasa (wireframe) un lapas kartes (sitemap) izveidi. Mājas lapas izstrāde bez karkasa un lapas kartes ir kā mājas celšana bez pamatiem.

Lapas karkass rada priekšstatu par to, kāda varētu būt jaunās lapas struktūra. Klientam ir iespējams to novērtēt un izteikt komentārus, ko, viņaprāt, ir nepieciešams mainīt. Tā kā šis solis tiek veikts pirms programmēšanas un dizaina izstrādes darbu sākuma, laicīgi tiek novērstas iespējamās galvenās nepilnības, kas vēlāk varētu  aizkavēt izstrādes procesu, kā arī negatīvi ietekmēt gala rezultātu.

mājas lapas izstrāde

Mājas lapas karte sniedz iespēju saprast, vai mājas lapas struktūra būs kā labs pamats pozitīvai lietotāju pieredzei - vai informācija būs pareizi sastrukturēta un vai lietotājam lapā būs viegli orientēties. Struktūrai un navigācijai ir jābūt precīzai, vienkāršai un ērti lietojamai.

Dizaina izstrāde mājas lapas izstrādes procesā| #6 solis

Sestais veicamais solis ir dizaina izstrāde. Tajā tiek ņemta vērā iepriekš noteiktā vēlamā sajūta, krāsu gamma un vizuālie elementi, kā arī lapas karte un karkass. Lai mājas lapa atstātu profesionālu iespaidu un pēc iespējas pozitīvāk ietekmētu zīmolu un uzņēmumu darbību, nepieciešams radīt individuālu un lietotājiem draudzīgu dizainu.

Būtiski izmantot kvalitatīvus vizuālos elementus, kā arī ievērot CRO pamatprincipus, piemēram, ka lapas augšpusē ir jābūt novietotam uzņēmuma logo, ka  CTA pogai jābūt ātri pamanāmai utt.

Dizaina izstrādes procesa veikšanā atbildīgā persona visbiežāk ir web dizaineris vai ideālā gadījumā - UX/UI dizaineris, kurš ir apguvis lietotājiem draudzīga mājas lapas dizaina izstrādes principus.

Dizaineri bieži vien piedāvā divus sākumlapas variantus, pēc kuru aplūkošanas klients var sniegt atsauksmes un priekšlikumus. Ja nepieciešams, tad dizaineris veic uzlabojumus un atkal atrāda izstrādāto dizainu klientam. Šis process turpinās līdz klients ir apmierināts ar esošo variantu.

Attēli: Sem.lv UX/UI dizaineres izstrādātie dizaina varianti

Vizuālā programmēšana | #7 solis mājas lapas izstrāde

Kad ir panākta vienošanās par vēlamo dizainu, seko programmēšanas darbi. Vizuālās jeb front-end programmēšana apzīmē mājas lapas apmeklētājiem redzamo elementu programmēšanu. Šajā posmā ļoti svarīga ir dizainera un programmētāja savstarpējā sadarbība, lai iznākums būtu mūsdienīgs, ērti lietojams, kā arī lietotājam vizuāli baudāms.

Funkcionālā programmēšana | #8 solis

Savukārt, funkcionālā programmēšana jeb back-end apzīmē tehniskās, apmeklētājiem neredzamās puses programmēšanu. Ļoti būtiski ir izstrādāt drošu un funkcionālu mājas lapu. Ņemot vērā, ka, laikam ejot, vietnes kļūst funkcionāli bagātākas, programmētājiem ir nepieciešams ar vien vairāk specifisku zināšanu, lai rezultāts būtu profesionāls.

Testēšana un korekciju veikšana | #9 solis

Viens no pēdējiem, bet ne mazāk svarīgajiem posmiem, ir izstrādātās mājas lapas testēšana. Katrai saitei, sktiptam, kodam, mājas lapas izskatam un pat mājas lapas saturam ir jābūt pārbaudītam visos iespējamajos veidos, izmantojot jaunākos mājas lapas testēšanas rīkus. Ļoti būtiski ir pārbaudīt, vai mājas lapa veiksmīgi funkcionē un vizuāli labi izskatās dažādās ierīcēs, ekrānu izmēros un izšķirtspējās.  Atrastās kļūdas un nepilnības ir nekavējoties jānovērš.

Nodošana klientam ekspluatācijā, publicēšana | #10 solis

Desmitais solis ir mājas lapas nodošana klientam, ja to ir izveidojis mājas lapu izstrādātājs, un tās publicēšana, kas ir viens no patīkamākajiem procesiem. Tomēr jāatceras, ka pat profesionāli izstrādātā un notestētā mājas lapā var būt kāda kļūda, kas operatīvi jāizlabo.

Uzturēšana, atjaunošana | #11 solis

Var šķist, ka mājas lapas izstrādes process noslēdzas līdz ar tās publicēšanu, bet tā nebūt nav. Tas ir nepārtraukti uzraugāms un pilnveidojams process. Lai mājas lapa veiksmīgi pildītu savas funkcijas, tajā ir regulāri jāatjauno saturs, jānovērš kļūdas un tā ir jāuztur droša.

Visi šie soļi ir nozīmīgi profesionālas mājas lapas izstrādē, un to īstenošana var pasargāt no liekiem tēriņiem, neparedzētām situācijām un nepatīkama gala iznākuma!

Aktuāla jaunas mājas lapas izveide, kas veidos atbilstošu un profesionļau pirmo iespaidu par Jūsu uzņēmumu? Apskatiet mūs portfolio un sazinieties ar mums.